Algemene voorwaarden

  Aanbiedingen en bevestigingen:

  Alle documentatie, afmetingen, werktekeningen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, deze zijn echter voor Bodyfashion Tradefair niet bindend. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn wij niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

  Opdrachten en annuleringen:

  Wij accepteren alleen opdrachten nadat de koper deze voorwaarden heeft goedgekeurd. Een order wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van de volledige betaling.

  Alle bestellingen gedaan in de webshop van Bodyfashion Nederland zijn bindend. Restitutie op reeds gedane bestellingen is niet mogelijk. Ook ruilen is niet mogelijk.

  In geval van annulering van de stand door deelnemer zal geen restitutie plaats vinden van reeds bestelde faciliteiten.
  In geval de deelnemer op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst door het enkele intreden voor vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de deelnemer gehouden het volledige bedrag van de bestelling te voldoen.

  Prijzen:

  Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen exclusief BTW per stuk of per meter genoteerd in Euro's. Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds definitief geplaatste orders, tenzij er duidelijk sprake is (geweest) van een verkeerde prijsstelling in de webshop of prijzen van buitenaf (bijvoorbeeld door hackers) blijken te zijn aangepast.

  Betaling:

  Alle bestellingen dienen direct betaald te worden middels Multisafepay. U wordt hier naar doorgelinkt zodra u uw bestelling heeft afgerond.

  Geschillen en toepasselijk recht:

  a. Op de door Bodyfashion Tradefair met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht middels arbitrage of een bindend advies dan wel voor de bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van de eisende partij worden gebracht.

  b. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over een nietige bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
  c. Koper mag niet zonder schriftelijke toestemming van Bodyfashion Tradefair rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

  Algemeen:

  Alle faciliteiten zijn en blijven eigendom van Bodyfashion Tradefair. De gehuurde faciliteiten worden ter beschikking van de deelnemer gesteld, namelijk van 12 t/m 14 februari 2012.

  Disclaimer:

  Hoewel veel zorg is besteed aan de inhoud van deze website, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van in deze website gegeven informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.

  Bodyfashion Tradefair

  Valutaboulevard 20
  3825 BT Amersfoort
  Telefoon: 033 – 4968 500Fax: 033 – 4968 501
  Email info@bodyfashion-nederland.nl
  Website www.bodyfashioncenter.com
  BTW nummer: NL 0053.52.496.B.01

  KVK nummer : 41200665